Новини

    На 27-ми март от 11.00 ч. в Пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на АБА по повод 10-годишнината на Асоциацията, на която ще бъде направен анализ за българското участие на авиационния пазар.

    Във връзка с влизането в сила на новите регламенти , на 15 и 16 март 2012 г. ще бъде проведен курс по EASA-OPS за регистрираните участници от авиокомпаниите.

    08 Март 2012

    С решение на УС, АБА упълномощи Асоциацията на индустриалния капитал да я представлява като работодателска организация в Съвета за тристранно сътрудничество.

    Годишната среща

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ

08.08.2018 ,

На основание чл. 22, ал. 1 от Устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на “Асоциация на българските авиокомпании АБА” свиква общо събрание на 12 Септември 2018 г. от 14:00 часа в сградата на Института по въздушен транспорт на Летище София, гр. София, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2017 г.;

2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за 2017 г. ;

4. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.; 

5. Обсъждане и приемане на промени в Устава на АБА;

6. Избор на Управителен съвет, председател и зам. председател на АБА;

7. Разни.

 При липса на кворум УС отлага заседанието за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като така проведеното ОС е законно, независимо от броя на присъстващите.