Заседание на Обществения съвет на МТИТС

На 09.07. 2013 г. се проведе Заседание на Обществения съвет на МТИТС по въздушен транспорт, ръководено от министър Данаил Папазов. На него председателят на АБА – г-н Светослав Станулов, внесе част от обобщените предложения на българските авиокомпании. Поставени бяха въпроси, които еднакво засягат  както” голямата”, така и „малката” авиация, предвид състава на Обществения съвет, включващ главно браншовите организации на „малката” авиация, а именно:

Преразглеждане на сега действащата  Тарифа 5.

 1. разходоориентираност на таксите;
 2. диференциране на размера на таксите в зависимост от големината и броя на персонала на организацията ( по примера на ЕАСА);
 3. диференциране на размета на таксите в зависимост от големината и броя на въздухоплавателните средства;
 4. премахване на плащания, които не са регламентирани в закон;
 5. премахване икономическите пречки за развитието на индустрията (преоразмерени такси);
 6. премахване на такси, свързани с промени на документация, произтичащи от изменение на нормативната уредба (Регламенти на ЕС);
 7. точно и еднозначно формулиране на предмета и съдържанието на конкретната такса.

Подобряване на ефективността на работа и административния капацитет на  ГД ГВА чрез:

 1. Допълване на Устройствения правилник на ГД ГВА с определяне на процедури в т.ч. за разглеждане и одобряване на документи, вкл. конкретизиране на сроковете за изпълнение;
 2. Въвеждане на система за планиране и своевременно оповестяване на годишните одити;
 3. Провеждане на анализ на въздействието върху индустрията при въвеждането на нови нормативни документи и предприемане на адекватни действия;
 4. Осигуряване ефективното действие на Регламентите на ЕС чрез своевременно изменение –  ръководства за работа, създаване на процедури и т.н. Постоянен мониторинг за съответствие с международните стандарти (ИКАО, ЕС, ЕАСА и др).

Приемане на конкретен план за  укрепване и развитие  на авиацията за специализирани услуги и нетърговската авиация (спортна, учебна, развлекателна, селскостопанска, медицинска),  вкл.

 1. Изработване на схема за финансиране, чрез
  –   привличане на фондове от Министерство на младежта и спорта, Министерство на земеделието и храните;
  –    учредяване на държавни стипендии за летателно обучение на професионални пилоти и техници
 2. Определяна на ангажираността на министерството за развитие на необходимата инфраструктура.