Устав

УСТАВ

НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ

Изм. от ОС на 20.02.03г., изм. и  доп от ОС на 29.04.04г,. изм. от ОС на 12.09.18 г., изм. и доп. 18.04.2019 г., изм. и доп. 25.09.2020 г.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.  (1) Асоциацията е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, в съответствие със законодателството на

Р. България и при спазване на принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление в рамките на закона.

(2) Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията й.

(3) Асоциацията не отговаря за задълженията на членовете си.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ, в съкращение – АБА, което може допълнително да се изписва на латиница: BULGARIAN AIRLINES ASSOCIATION, в съкращение – АВА

Чл.2(2)( Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Наименованието на сдружението, заедно с указание на седалището, адреса на управление и контакти за връзка, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код ,задължително се посочват в документите на кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3(Изм. от ОС на 12.09.18 г.) Седалището и адресът на управление на Асоциацията е : София 1540, бул.“Брюксел“ 1, Летище София, сграда ИВТ.

Срок

Чл. 4. Асоциацията не е ограничена със срок (или друго прекратително условие).

Определяне на дейността

Чл. 5. (1) Асоциацията осъществява дейност в обществена полза

(2) Предметът на дейност на Асоциацията е:

подобряване сигурността и безопасността на полетите, ефективността, имиджа и пазарните позиции, защита на интересите на българските авиокомпании и техните клиенти, развиване и подобряване на взаимодействието между превозвачите, подобряване на информационното им обслужване, взаимодействие с държавни институции и органи, развиване на връзки с други браншови организации, чужди и международни авиационни организации.

Основна цел на Асоциацията

Чл. 6. Основна цел на Асоциацията е:

Да съдейства  за повишаване безопасността на полетите и ефективността на работата, за укрепване и разширяване позициите и защита интересите на българските авиокомпании и на свързаните с тяхната дейност обществени и държавни интереси.

Средства за постигане на целите на Асоциацията

Чл. 7. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:

 1. Идентифициране на Асоциацията пред държавните органи, обществеността, организациите, стопанските субекти и медиите като представител на българските авиокомпании.
 2. Установяване на подходящи отношения и взаимодействие от името на членовете си с държавни институции, органи и техни представители в области, засягащи дейността на членовете.
 3. Съдействане за спазването на правилата за лоялна конкуренция
 4. Съдействане за подобряване на връзките с производители, лизингодатели, доставчици, застрахователи и пр. и за постигане на по-добри позиции за членовете си в отношенията с тях
 5. Съдействане за по-добро разбиране от страна на обслужващи фирми на нуждите, проблемите и изискванията на авиокомпаниите, повишаване на стандартите и подобряване на условията на обслужването.
 6. Организиране и провеждане на конференции и дискусионни семинари по теми, интересуващи членовете й
 7. Осъществяване на връзки и взаимодействие с други браншови организации, с чужди и международни организации и авиационни асоциации, като съдейства за решаване на въпроси по улесняване дейността на членовете си
 8. Подготвяне и публикуване в медиите информационни материали, анализи, мнения, материали за дейността на Асоциацията и членовете й, даване пресконференции по въпроси касаещи дейността на Асоциацията и на членовете й, ако така е съгласувано с тях.
 9. (Нов от ОС на 12.09.2018 г.) Подобряване на информационната осведоменост чрез предоставяне на членовете на АБА на медийни бюлетини и актуална бизнес- информация.

Чл. 8. ( Изм.ОС на 29.04.04 г.)Асоциацията извършва стопанска дейност, свързана с нейните цели и предмет на дейност.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (Изм.ОС на 18.04.2019 г.) (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Членовете на AБА биват редовни и присъединени.

(2) Редовни членове могат да бъдат всички авиокомпании с българска регистрация, със свидетелство за авиационен оператор за превоз на пътници и/или товари издадено от ГВА, с едно или повече собствени или лизинговани въздухоплавателни средства с два или повече двигатели, регистрирани в България, с които да извършва практически дейност на авиационен превозвач.

(3) Редовен член може да бъде и Институт по Въздушен транспорт ЕООД – София, в качеството си на специализиран авиационен институт, поддържащ и обслужващ авиокомпаниите с консултантска, развойна и учебно-тренировъчна дейност.

(4) Присъединени членове могат да бъдат бази за техническо обслужване, сертифицирани да обслужват въздухоплавателни средства с максимална излетна маса над 5700 кг.

(5) Членовете на Асоциацията трябва като юридически лица, чрез своите органи и по определен ред и форма да приемат целите на Асоциацията, средствата за тяхното постигане, Устава на Асоциацията и да плащат редовно членския си внос.

(6) Само редовните по смисъла на чл.9. aл.2 и 3 от Устава членове, имат право да избират и да бъдат избирани в органите на управление на сдружението. Присъединените членове приемат Устава на Асоциацията, плащат членски внос, участват в заседанията на УС, имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

(7) Асоциацията води Книга на членовете, която е част от задължителните документи на Асоциацията

Чл. 10. Всеки член на Асоциацията има право:

 1. да участва в дейността на Асоциацията и – чрез свой представител – в работата на Общото събрание;
 2. да прави предложения чрез своя представител за избиране в органите на управление на Асоциацията, както и негов представител да бъде избиран в тях;
 3. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
 4. да се ползва от резултатите от осъществяване на дейността на Асоциацията.
 5. да ползва отличителния знак и запазен шрифт на Асоциацията, за да се идентифицира като неин член.

Чл. 11. (1) Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1. да спазва Устава и решенията на ръководните й органи;
 2. да работи за постигане на целите на Асоциацията и утвърждаване на обществения й авторитет;
 3. да внася редовно членския си внос.

(2)  Членовете на Асоциацията са задължени да спазват конфиденциалност по въпроси, които Асоциацията не е поставяла публично и след като престанат да бъдат членове на същата.

Чл. 12.  Встъпителната вноска и членският внос, срокът и начина на плащането им се определят от Общото събрание по предложение на  Управителния Съвет

Чл. 13. Членствените права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическите лица – членове.

Чл. 14. (Изм. от ОС на 20.02.03г.) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.) (Изм. от ОС на 25.09.20 г.) Нови редовни и присъединени членове на Асоциацията се приемат съгласно утвърдени от Управителния съвет Основни изисквания към кандидатите за членство в АБА. Кандидатите подават писмена молба по образец, утвърден от  Управителния съвет, който в двумесечен срок я разглежда и взема решения по нея. Молбата е придружена от копия на документи, заверени с  печат на кандидата, съдържащи:

 • регистрация и актуално състояние на дружеството;
 • свидетелство за авиационен оператор – за редовните членове;
 • удостоверение на одобрение за организация за техническо обслужване – за присъединените членове;
 • устав на кандидата.

Приемането на членовете става с явно гласуване и мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет, освен ако в това решение не е поставено изрично условие за по-късна дата. Вписването на предтсавителя на новоприетия член в състава на Управителния съвет на Асоциацията  става след първото общо събрание, свикано след датата на приемането.

Чл. 15. (1/) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление от юридическото лице – член до Управителния съвет на Асоциацията;
 2. при прекратяване на юридическото лице – член;
 3. при прекратяване на Асоциацията;
 4. с решение на Общото Събрание за изключване по предложение на Управителния съвет, в следните случаи:

а) при настъпване на несъответствие с някое от условията по чл. 9, ал. 2

б) когато членът нарушава предвидените в чл. 11 задължения или

в) извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо с нейните цели

(2) При прекратяване на членството Асоциацията не дължи връщане на направените членски вноски.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 16. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

Източници на средства

Чл. 17. Асоциацията набира средства от:

 1. заплащания от членовете на Асоциацията членски внос
 2. получени дарения, и спонсориране от физически и юридически лица в страната и в чужбина.
 3. финансиране по реда на чл.4 от ЗЮЛНЦ
 4. (Нова ОС на 29.04.04г.) стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав

Стопанска дейност

Чл.17а. (Нов ОС на 29.04.04г. (1) Асоциацията извършва самостоятелно или чрез създадени от нея търговски дружества допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основаната дейност.

(2) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.)  Предметът на допълнителната стопанска дейност е: издателска дейност, консултантски услуги, организиране на семинари, научни конференции и други мероприятия по проблемите на     подобряване сигурността и безопасността на полетите, ефективността, имиджа и пазарните позиции, защита на интересите на българските авиокомпании и техните клиенти, развиване и подобряване на взаимодействието между превозвачите, подобряване на информационното им обслужване, взаимодействие с държавни институции и органи, развиване на връзки с други браншови организации, чужди и международни авиационни организации, дейност по опазване и развитие на историческото наследство на авиацията.

(3)  Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Асоциацията.

(4) Допълнителната стопанска дейност ще се извършва при спазване на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(5) Асоциацията не разпределя печалба.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органите на Асоциацията са Общо събрание и Управителен съвет.

Чл. 19. (Изм. от ОС на 25.09.20 г.) Общото събрание е върховен орган. В него участват представители на всички членове на Асоциацията. То избира председател, заместник-председател и почетен председател. Почетен председател може да бъде член на УС, който е бил председател на АБА над 5 години. Той участва при вземането на решения  от Управителния съвет с право на глас.

Чл. 20. (1) Членовете на Асоциацията се представляват в Общото събрание от законните им представители или, по изключюение, от  изрично упълномощено от тях физическо лице, заемащо високоотговорна длъжност във фирмата.

(2)  Едно физическо лице може да представлява най-много двама членове на Асоциацията

(3) Упълномощените по ал. 1 лица нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото Събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на Асоциацията ;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 4. (Изм. от ОС на 20.02.03г.)Изключва членове на Асоциацията;
 5. Избира и освобождава председателя и зам. председателя на Асоциацията и членовете на Управителния съвет и определя техния брой и възнаграждение;
 6. Взема решения относно размера на встъпителната вноска и членския внос, срока и начина на плащането им;
 7. Приема основни насоки и програми за дейността на Асоциацията;
 8. Приема бюджета на Асоциацията;
 9. Приема годишния доклад и финансовия отчет за дейността на Управителния съвет;
 10. Взема решения за безвъзмездно разходване на имущество в съответствие с чл. 41 от ЗЮЛНЦ.
 11. Отменя решения на Управителния съвет и на други органи на Асоциацията, когато противоречат на закона, Устава на Асоциацията или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
 12. (Нова ОС на 29.04.04г.) Взема решения за създаване на търговски дружества или за участие в търговски дружества за извършване на стопанска дейност в съответствие с настоящия Устав.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(З) Решенията на органи на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона или Устава могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание по искане на най-малко 1/5 от заинтересуваните членове, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(4) Споровете по ал. 2 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от най-малко 1/5 от членовете му, негов орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание

Чл. 22. (Изм.ОС на 18.04.2019 г.) (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от редовните членове на Асоциацията .

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание, Управителният Съвет не отправи писмена покана за свикване, Събранието се свиква от съда по регистрацията на Асоциацията след писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(З) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.)   Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“ и поставена на специалното място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията. Поканата се изпраща и по пощата с писмо с обратна разписка или по електронен път със задължително потвърждение за получаване от адресата.

(4) Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква

(5) Времето от публикуване на поканата до заседанието на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец преди насрочения ден.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 23. (1) (Изм. от ОС на 12.09.18 г.)   Общото събрание провежда редовни заседания най-малко един път годишно.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя.

Чл. 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.

Чл. 25. Общото събрание може да заседава  ако присъстват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липсата на кворум Управителния съвет отлага заседанието за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като така проведеното Общо събрание е законно независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 26. Всеки член има право на един глас.

Чл. 27. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

 1. Члена на Асоциацията, когото представлява.
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

Чл. 28. (1) Решението на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50%+1 гласа/ от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1, 3, и 12 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) За решенията по чл. 11 се изисква мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 29.  Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

Протокол

Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Управителен съвет

Чл. 31. (1) (Изм. от ОС на 25.09.20 г.) Асоциацията се управлява и представлява от Управителен съвет в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание.

Управителният съвет се състои от законните представители на членовете на Асоциацията или техни упълномощени представители, включително Председателя, Почетния председател ( ако има избран такъв) и Зам. Председателя.

Управителният съвет избира Главен секретар на Асоциацията.

Задължения и правомощия на Управителния съвет

Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват дейността си в интерес на Асоциацията.

(2) Управителният съвет:

 1. управлява дейността на Асоциацията между заседанията на Общото Събрание;
 2. свиква Общото събрание и осигурява изпълнението на решенията му;
 3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Закона и настоящия устав;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. изготвя годишния доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и осигурява публикуването му след

приемане от Общото събрание

 1. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 2. избира Главен секретар на Асоциацията и разпределя работата между членовете си;
 3. изготвя и внася проекти за актове на Общото събрание;
 4. приема организационни документи за текущата работа на Асоциацията
 5. определя индивидуалното възнаграждение и договорните условия на сътрудниците на Асоциацията;
 6. разпределя и контролира финансовите средства;

12.(Нова по реш.на ОС от 20.02.03г.) приема нови членове на Асоциацията;

13.(Нова по реш. на ОС от 20.02.03г.) взема решение за участие в други организации.

(3) Членовете на УС са задължени да спазват конфиденциалност по въпроси, които Асоциацията не е поставяла публично и след като престанат да бъдат членове на същия.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Чл. 33. (Изм. от ОС на 12.09.18 г.)  (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-рядко от веднъж на четири месеца. Те се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на поне 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет чрез Гл.Секретар. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Зам. Председателя или друг определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 32, ал. 2, т. 2,3 и 4 и чл. 37, ал. 2 – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6) За заседанието на Управителния съвет се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от ръководещия заседанието на Управителния съвет и лицето изготвило протокола. Всеки член на Управителния съвет има право на контрол върху верността на протокола.

Председател

Чл. 34. (1) Председателят на Асоциацията ръководи заседанията на общото Събрание, свиква и ръководи  заседанията на Управителния Съвет, организира и ръководи дейността на Асоциацията в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

(2) Председателят на Асоциацията представлява Асоциацията пред трети лица.

(3) Председателят назначава избрания от Управителния съвет Главен Секретар и сътрудници.

(4) При отсъствие на Председателя функциите му се изпълняват от Зам. Председателя.

(5) Председателят се разпорежда с финансовите средства, открива сметки, извършва плащания в рамките на утвърдения бюджет и се отчита текущо пред Управителния Съвет.

Главен Секретар

Чл. 35. (1) Главният Секретар, избиран от Управителния съвет и назначаван от Председателя, участвува във всички заседания на УС без право на глас

(2) Главният секретар организира текущата дейност на Асоциацията между заседанията на

Управителния съвет, подготвя организационно заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, ръководи дейността на сътрудниците.

(3) Главният секретар може да бъде упълномощаван от член на УС, който не може да участва в заседанието, да гласува от негово име.

(4) Главният секретар е Депозитар на задължителните документи на Асоциацията

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 36. (1) Асоциацията се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. С решение на съда по седалището на Асоциацията в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 37. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от определено от Управителния съвет на Асоциацията лице.

(З) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидацията

Чл. 38. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на сдружение със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението общественополезна дейност.

Чл. 39. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Асоциацията от съда по седалището му.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 41. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на българското законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 42. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат нормите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители на сдружението с нестопанска цел на събрание, проведено на 24.01.2002г. в София, Институт по въздушен транспорт и изменен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 20.02.2003г. в София, Институт по въздушен транспорт и изменен и допълнен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 29.04.2004 г. в София, Институт по въздушен транспорт, изменен и допълнен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 12.09.2018 г. в София, Институт по въздушен транспорт, изменен и допълнен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 18.04.2019 г. в София, Институт по въздушен транспорт. изменен и допълнен от Общо събрание на Асоциацията, проведено на 25.09.2020 г. в София, Институт по въздушен транспорт.