За нас

Асоциацията на българските авиокомпании беше създадена в началото на 2002г. , като изразител на интересите на по-голямата част от въздушните превозвачи в страната. Учредители на АБА са основни български авиокомпании, извършващи около 80% от общия обем на авиационните превози на страната. коректен партньор на държавните институции в усилията им да стимулират развитието на българската гражданска авиация.

Активната помощ на нашите експерти беше използвана при изработването на законовата и поднормативната уредба у нас и въвеждането на голяма част от нормативната база на ЕС преди и след присъединяването на страната ни към него.
Като национално представена  работодателска организация – член на  Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане”, ние партнираме на Министерството на транспорта в Отрасловия съвет за социално партньорство и други консултативни органи, представени сме в Националния съвет по туризъм, партнираме с Българската стопанска камара. 

Във връзка с прилагането  на Директива 2008/101/ЕО от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО Aсоциацията е включвана в междуведомствена комисия за подготовка на нормативната база в България за прилагане на директивата.
 На ротативен принцип Асоциацията участва в Националния съвет по туризъм, председателстван от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Основна цел на Асоциацията, съгласно нейния устав, е да съдейства за повишаване на безопасността на полетите и ефективността на авиационната работа, за укрепване и разширяване на позициите и защита на интересите на българските авиокомпании и на свързаните с тяхната дейност обществени и държавни интереси.

От този по-общ контекст произтичат заложените в програмата й цели:

• Да оказва активно съдействие с експерти, експертни становища, информационни материали и др. при подготовка на законодателни промени в областта на гражданската авиация.

• Да  изразява позицията на Асоциацията по подготовката на законодателни решения .

• Асоциацията поставя въпроса за необходимостта от изработване на Национална стратегия за  развитие на авиационния транспорт в България и е готова да съдейства на всякакви равнища за разработването и реализирането им.

• Асоциацията съдейства за възвръщане на пазарните позиции на българските превозвачи, след падането на предпазната клауза на ЕС, като ги подтиква към коопериране посредством създаване на общи пулове (по отношение на горивата, обслужването на летателните апарати, използване на кухненската посуда), изпълнение на полети с общи полетни номера и др.

• Асоциацията се идентифицира пред държавните органи, обществеността, организациите, стопанските субекти и медиите като представител на българските авиокомпании.

• Асоциацията се стреми към осъществяване на подходящи отношения и взаимодействия, от името на членовете си, с държавни институции, органи и техни представители в области, засягащи гражданската авиация.

• АБА влага всичките си усилия за спазването на правилата за лоялната конкуренция.

• Асоциацията съдейства за подобряване на връзките с производители на авиационна техника, лизингодатели, доставчици , застрахователи и др. и за постигане на по-добри позиции на членовете си в отношенията с тях.     

• Асоциацията съдейства за по-добро разбиране от страна на обслужващите фирми на нуждите, проблемите и изискванията на авиокомпаниите, повишаване на стандартите и подобряване на условията на обслужване.

• Един от инструментите на АБА е организирането и провеждането на конференции и дискусионни семинари по теми, интересуващи членовете й.

• Асоциацията осъществява връзки и взаимодействие с други браншови организации, с чужди и международни организации и авиационни асоциации, като съдейства за решаване на въпроси по улесняване дейността на членовете си.

• Асоциацията  подготвя и публикува в медиите информационни материали, годишни анализи, мнения, материали за своята дейност и дейността на членовете си.