На 30 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе пресконференция по проект:

„ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ НАДГРАЖДАНЕ НА 16 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДО ДОСТИГАНЕ НА 4-ТО НИВО НА РАЗВИТИЕ” ,

в изпълнение на договор рег. № 13-31-36/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

В изпълнение на този проект е надградена информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на 1 нова електронна услуга и надградени 16 до ниво четири/ електронно банкиране на всички услуги/. Разработената електронна услуга допълва внедрените 55 електронни услуги от ГВА по други два проекта на ОПАК.

От електронните услуги се възползват:

  • 3486 членове на екипажите на въздухоплавателните средства, в това число пилоти, членове на летателния състав от екипажите на въздухоплавателните средства, различни от пилоти, членове на кабинния екипаж (стюарди и стюардеси);
  • 353 представители на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение;
  • общо над 400 ръководители на полети, ученик-ръководители на полети, асистент координатори на полети и координатори по управление на въздушното движение;
  • 44 организации за управление поддържането на постоянна летателна годност и редица други органи и лица, чиято дейност е свързана с гражданското въздухоплаване;

Спестява се физическо идване до ГВА или изпращане по пощата на хартиените документи. Вместо да дойдеш от Варна и да планираш 1 ден за вадене на документи, чрез един електронен портал извършваш всичко необходимо и имаш съответния документ.

Като краен резултат всичко това е в полза най-вече и на пътника, чиито интереси за безопасен и сигурен въздушен транспорт доминират над интересите на заявителите на услугите, извършвани от ГД ГВА.