На 15 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе информационен ден по проект:

На 15 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе информационен ден по проект:„ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ НАДГРАЖДАНЕ НА 16 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДО ДОСТИГАНЕ НА 4-ТО НИВО НА РАЗВИТИЕ” ,  в изпълнение на договор рег. № 13-31-36/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

В изпълнение на този проект е надградена информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на 1 нова електронна услуга и надградени 16 до ниво четири/ електронно банкиране на всички услуги/. Разработената електронна услуга допълва внедрените 55 електронни услуги от ГВА по други два проекта на ОПАК.

Новата услуга е предназначена за потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал – полетни диспечери.

На 15 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе информационен ден по проект:Всеки член на екипажа на въздухоплавателно средство може да извършва полети само с въздухоплавателно средство, за което има вписан в свидетелството за правоспособност валиден квалификационен клас. Квалификационният клас има определен срок на валидност, след изтичането на който следва да бъде потвърден от компетентен орган, за да получи нов срок на валидност.

В случай, че квалификационният клас не бъде потвърден в законово определения срок, а полетният диспечер желание да упражнява съответните права, които той му дава, следва да бъдат извършени действията по възстановяване на квалификационен клас.

Потребителят заявява електронна административна услуга чрез през портала на ГД ГВА, в раздел „Услуги“ и следва съответните стъпки на изпълнение, потвърждение, плащане:

Трите проекта на ОПАК, по които ГД ГВА е бенефициент са взаимно свързани, като по този начин се съкращава обема от хартия, а и се спестява времето на потребителите.

В момента се извършват още тестове по системата и са възможни грешки, но изпълнителят заяви, че в скоро време ще приключат и потребителите могат да продължат да ползват електронните услуги на ГД ГВА.