ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ

На основание чл. 22, ал. 1 от Устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на “Асоциация на българските авиокомпании АБА” свиква общо събрание на 12 Септември 2018 г. от 14:00 часа в сградата на Института по въздушен транспорт на Летище София, гр. София, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2017 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.;
  3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за 2017 г. ;
  4. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.;
  5. Обсъждане и приемане на промени в Устава на АБА;
  6. Избор на Управителен съвет, председател и зам. председател на АБА;
  7. Разни.

 При липса на кворум УС отлага заседанието за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като така проведеното ОС е законно, независимо от броя на присъстващите.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ